 

     20210611-20210620

2021-06-20 14:28
  104
  0  
      
       
           
         
         
         
   
        
         
         
       
      

20210611      1                
                Саарал        
         
        

20210612      2                
                                 

20210613      3                
                         

20210614      4           
                          

20210615      5                
                         

20210616      6                
                             

20210617      7                
                                  

20210618     8               
                            

20210619      9                
                         
         
              

20210620      10            
                       

Июнин 11-дэ, морь сарын 1-й сагаан бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Тэгшэ газараас гэрэл сасаржа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Саарал үгэй сэбэр сургаал ерэбэ" гэжэ айлдалаа.
Саарал бэшэ тунгалаг үнгэтэй байжа болно.

Июнин 12-то, морь сарын 2-й сагаагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн: "Зоболонгоос абарыт" гээд хуралда даадхажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бэедээ хайртай хүн бол бэеин зоболон эдлэнэ" гэжэ айлдалаа.

Июнин 13-да, морь сарын 3-й хар луу удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Зула бадаржа байхадань Этигэлтэ Хамба Лама: «Бурхан Багшын шажин бодогты, тэрэнь сэдьхэл дотор оршодог» гэжэ айлдалаа.

Июнин 14-дэ, морь сарын 4-й хараагшин могой үдэр Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Зоболон үгэй амьтан байдаг үгэй гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амгаланда оршохонь сэдьхэлэй нюуса" гэжэ айлдалаа.

Июнин 15-да, морь сарын 5-й хүхэ морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама Ямандаг Идамы бясалгажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Нюуса сэдьхэлэй шибэнэхы сонсо" гэжэ айлдалаа. 

Июнин 16-да, морь сарын 6-й хүхэгшэ хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бурханай шажинтан буян ехээр үйлдэжэ тонилхыг хүсэдэг гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Энэ наснай амьдрал тэгшэрхэ" гэжэ айлдалаа.

Июнин 17-до, морь сарын 7-й улаан бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн: "Мунхагай харанхы арилгаха дээдэ гэрэл" гээд зула бариба. Этигэлтэ Хамба Лама: "Үбэшэн болон зоболоноос абарха Манла Отошо" гэжэ айлдалаа.


Июнин 18-да, морь сарын 8-й улаагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Ламада зорижо ерсэн хүнүүд маани татажа сууна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Шүтсэн Бурханда мэдрэмжэтэй бай" гэжэ айлдалаа.

Июнин 19-дэ, морь сарын 9-й шар нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн сайн заяатайда ехэ зоблон үзэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Үйлын үрэ гадуур гараха үгэй".
Уширгүйдэ үрэ байхагүй тула гадуур ябхада олзо үгэй.

Июнин 20-да, морь сарын 10-й шарагшин гахай үдэр Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бурхад сахюусадтаа зальбаран даадха гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Арюун буянай чүлөөтэ учрал" гэжэ айлдалаа.   
     
     