 

ᠪᠦᠵᠢᠭᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︽ᠬᠦᠪᠴᠢ︾   

2017-09-01 15:35
  405
  0
      ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠯᠳᠡᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠢᠶᠠᠷ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31᠎ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠳᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︽ᠬᠦᠪᠴᠢ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠬᠢᠨᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠦᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠄ ︽ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠃ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠳᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠢ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃     
     
     