  

ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ

2019-09-23 11:26
  138
  0
  ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠳᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠃
   ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ︵ 3500 ~5000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ︶ ᠪᠡᠷ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠡᠴᠡ3000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠭ ᠣᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠤᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ《 ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ》 ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠰᠦᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠲᠠᠢ《 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ《 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠢᠭᠵᠢᠵᠦ ᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠪᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠸᠷᠢᠩ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ《 ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ《 ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠠᠮᠷᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ《 ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》᠂《 ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》᠂《 ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠵᠢᠴᠢ《 ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ》 ᠂ ᠮᠡᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃
   
     
     