

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ

2020-12-11 09:47
  8
  0

 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ

  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ‍ᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ‍ᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠃ 《 ᠤᠶ᠋ᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ‍ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ  ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ‍ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠹᠲ 》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ‍ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠣᠹᠲ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ‍ᠢ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭ ᠂ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠂ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ᠂ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠺᠢᠨᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠂ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠂  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠂  ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠂ᠴᠠᠢ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠂ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ  ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠣᠨᠢᠰᠣᠭ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ‍ᠦᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠭ ᠃ 
  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠠᠷ ‍ᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ
ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠣᠶ᠋ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ‍᠃ ᠡᠩ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠥᠭᠥᠮ ‍  ᠦᠪᠡᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ ‍ᠦ ᠨᠡᠶ᠋ᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶ᠋ᠢ ᠴᠦ᠍ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ ‍ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ‍ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ‍ᠢ ᠣᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠲᠤ᠌ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     