 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

2019-09-25 10:29
  285
  0
 1. ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠬᠢᠳ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦ ᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
  2. ᠲᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
  3.ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠥ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠴᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︕
  4.ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ︕
  5.ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠦ᠋ᠭᠦᠳ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠴᠠᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ︕  
     
     