 

          

2018-01-16 10:53
  363
  0

     ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠵᠸᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠢᠩᠳᠤᠤᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠨᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠹᠦᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠯᠠᠬ ᠱᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠤᠷ ᠢᠩᠳᠤᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃        
     
     