 

ᠠᠭᠠᠷᠣᠣᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-21 09:59
  500
  0
  

     ᠬᠤᠷᠣᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠰᠥ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠥ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠥ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠨᠣᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠥ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠰ ᠬᠡᠣᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠬᠥᠡᠳᠥ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠵᠥ ᠡᠬᠡᠰᠢᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠬᠦᠰᠥ ᠨᠢ ᠰᠢᠬᠦᠷᠠᠵᠥ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠬᠡᠳᠡᠮᠰᠢᠵᠥ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠵᠥᠰᠥᠬᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠠᠵᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠭᠠᠷᠣᠣᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠥᠴᠢᠯᠢᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠥᠢᠷᠡᠮᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃   
     
     