 

ᠰᠡᠳᠣᠺ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠥᠬᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ

2021-01-31 15:52
  221
  0
  ᠰᠡᠳᠣᠺ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠥᠬᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠥᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠡᠭᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠣᠺ ᠴᠣ᠋ ᠳᠡᠭᠥᠨ ᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠬᠥ ᠪᠣᠢ᠃
  ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠰ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠣᠺ ᠲᠠᠢ ᠣᠢᠷᠳᠣᠵᠥ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠬᠥᠰ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠣᠯᠢᠮᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠵᠥ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠰᠡᠵᠥ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠣᠪ ᠡᠬᠥᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠰᠥᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠥ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠥ ᠳᠡᠢᠯᠥᠬᠡᠳᠣᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠥᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠬᠥᠰ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠬᠥ ᠡᠴᠡ ᠥᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠥᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃
  ᠣᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠣᠺ ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠥ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠥ ᠶᠠᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠥ ᠥᠵᠡᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠣ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠰᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ

   
     
     