 

      2018.11.21-2018.11.30

2018-11-21 17:54
  182
  0
    
    
    
        
         
          
           
      
            
            
            
      
         
      
            
            
          
            
2018.11.21      13                
                    ори  (  )                                
          
                                                                                        
2018.11.22      14               
                                       
          
                                             11      12                       
2018.11.23      15               
                                  
         
                                                                                 
2018.11.24      16              
                                
         
                  12                                                                         
2018.11.25      17              
                                      
         
                                                       
2018.11.26      19              
                                                   
         
                                                           
2018.11.27      20              
                            
2018.11.28      21             
                                         
        
                                                           
 2018.11.29      22             
           (  )                          
        
       (      )                                                     
2018.11.30      23            
                                  
       
                                                                  
  
Ноябрин 21-дэ, гахай сарын 13-й улаагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Багшань шабинартаа: "Амараг аха дуу олон нүхэрээр тойруулсан бол ори гансаараа хойто насанда ошохо" гэжэ Хамба Ламын захиа сануулаа. Этигэл Хамба Лама: "Этигэл найдабари буян л болоно" гэжэ айлдалаа.    
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:    
Энэ наснай эсэстэ ямарша хүн хойто насанда ошохо болходоо гансардаха аргатай. Энэ үе гурбан эрдэни ба гурбан этигэл мэтээр этигэл, найдабари болон буян гурбань ехэ шухал хэрэгтэй болоно. Асуудал юүндэ этигэжэ, юүндэ найдажа, юүнэй буянтай болохонь ехэ зүб байхааб? Эсбэл хүн бүхы насандаа нэгэ ямар өөртөө асуудал табижа тэрээнээ харюулха гэбэл тэрэ хүн ябадалдаа буянтай болохо гэжэ саннам.    
Ноябрин 22-то, гахай сарын 14-й шара мори үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
"Хүн түрсэн түүхэ хаанаас эхитэйб?" гэжэ нэгэ юүмэ асууна. Этигэл Хамба Лама: "Юрөөлэй эрхээр хуби түрэдэг" гэжэ харюун айлдалаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Юрөөлэй хүшэ шадал хязгаар үгэй ямарша тодхор үгэй тулда ухаан бодолтой табиха бол хэзээ нэгэ сагта бүтэхэ гэжэ ойлгостой. Тыхэдэ сонин юм хуби түрэдэг хүн өөрөө түрэхэ үхэхэ эрхэгүй тула. Хамба Лама өөрөө 11 сайн наснай буянаар 12-ти бэеэ бүтэнээр үлдээхэ хубитай болсон. Тымэ ушараас сайн юрөөл табихань ехэ хэрэгтэй.    
Ноябрин 23-дэ, гахай сарын 15-й шарагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Этигэл Хамба Лама: "Үбэшэндэ баригдасан хүн үйлэ хэрэгтэ хүшэ үгэй. Үймөөн тэмсээндэ абтасан хүн буян үйлдэхэ хүшэ үгэй" гэжэ олондо айдалаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Хүнэй бэенэй дотрой үбэшэн гадаа олной үймөөн тэмсээнтэй жишээжэ холбооходонь ехэ сонин байна. Мэдээжэ гадаа доторой хоер шүтэн барилдагатай байха ушартай тулда дотрой үбэшэн мэдэхэ гэбэл гадаа үймөөн шинжэлхэ хэрэгтэй. Тымэ ушараас ямарша юүмэ мэдэхын өмнө тэрэ шүтэн барилдагатай болохо нүгөө юүмынь оложо бай. Тыгэбэл манай ухаан ниилэн сайжаржа дотрой үбэшэн гадаа үймөөн мэтээр тараха.   
Ноябрин 24-дэ, гахай сарын 16-й сагаан бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Этигэл Хамба Ламын дооро үбэгэн лама сууна. Этигэл Хамба Лама: "Тахил үргэснэй ехэ буянаар хүсэл бэелүүлхэ сэдьхэлтэй" гэжэ айлдалаа.  
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:  
Хамба Ламын дооро суужа байсан лама сонин хүн байна. Энэ лама Хамба Ламын 12 түрэлэй ямар түрэлтэйнь холбоотой юм? Хажуудань байгаад ямар үүрэг бэелүүлдэг юм? Асуужа байхань ехэ ухаан хэрэггүй тулда энэ ламын шадал мэдэхэнь маш хэсүү эсбэл нэгэ ямар аргаар дуулгахагүй бол. Мүнөө мэдээбди тахил үргэхэ үйлэ сэхэ шүүд сэдьхэлтэй холбоотой юм. Тымэ ушараас тахил үргэхэнь ехэ хэрэгтэй сэдьхэл шадалтай шанга болохын тулда.  
Ноябрин 25-да, гахай сарын 17-й сагаагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Нэгэ хубарагай: "Бурханай мүрээр ябахада сайн гү?" гэжэ асуухадань., Этигэл Хамба Лама: "Арюун сэдьхэл Бурханай хүбүүн" гэжэ заага.  
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:  
Бурхан Багшы дагажа ябахада мэдээжэ хэзээш Бурхантай ушарха арга байхагүй. Тыхэдэш бүхы насаа арюун намтар сургаалынь үзэжэ байха бол сэдьхэл арюутхагдажа амидрал гүнзэгы утха ухааантай болохо. Тымэ ушараас энэ наснай сайн юрөөлтэй болообди Бурханай  
Ноябрин 26-да, гахай сарын 19-й хара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Нэгэ хүн залуу зоноор ажилынь хиилгүүлхэ гэжэ ядаад: "Муу хүнүүд дунда сэдьхэл шархатахаас ондоо юүмэн үгэй" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Олон ябадалы орхиод сэдьхэлдээ гол шимынь сахи" гэжэ айлдаа.  
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:  
Хүни залхуу болгоодог ушартай Мадара гэдэг боруу ударидагшы мэдэжэ аргалаад ажил бүтээхэнь ехэ зүб. Олон ажил дотор гол үйлынь аргагүй ялгажа гаргаад тэрнинь гүйсэтгэхэ хэрэгтэй. Үгэй бол олон юүмэндэ забдаад ехээр ядаржа Мадаранай гартань ороод даруулан залхууржа доройтохо.  
 
Ноябрин 27-до, гахай сарын 20-й харагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Этигэл Хамба Лама: "Үнэн гэгээрэлдэ зорисон тулда үбэдэжэ зобосон амитан бүгэдэй эмэнь бологты!" гэжэ захин айлдалаа.  
  
Ноябрин 28-да, гахай сарын 21-й хүхэ хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ хүн зэрэглэсэн цастай уулнууды харсанда сошоод: "Бодалын орон гээшэ гү?" гэжэ гайхаба. Этигэл Хамба Лама: "Зохилдохо үгэй нүхэсэл амирлуулагша орон" гэжэ айлдалаа. 
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари: 
Удахагүй Зула хурал дүтэлжэ байхань мэдэгдээ. Цастай уулын эзэн Багша Богдо Зонхабы дурдажа мүргэхэ үе болохонь. Богдо Зонхаба зүүн дээдэ зүгэй Гандан орондо оршожо амарлингүй байхадань бэди зоболоной далайда зохилдохо нүхэсэл үгэй тула сайнаар зальбаржа абарал гүйха хэрэгтэй байна. 
Ноябрин 29-дэ, гахай сарын 22-й хүхэбшэ үхэр үдэр.  
"Хүбүүн үгэй эрэ эсэгэ бэшэ" гэжэ басагадуудтай айлда дуулдаа. Этигэл Хамба Лама: "Уг язгуур эхи үгэй гэбэл үрэ дагуулха шалтагаан үгэй" гэжэ айлдалаа.  
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари: 
Тымэ ушараас уг гарбалаа залгахын тулда ямарша айл гэр бүлтэ хүбүүн хэрэгтэй. Үгэй бол заабал хүбүүни үргэжэ абадаг байгаа. Үргэмэл хүбүүнтэй айлда Гомбо Махагал сахюусан ехэ дууртай байдаг. Этигэл Хамба Лама: "Үргэмэл хүбүүн өөрин хүбүүнээс дээрэ" гэжэ айлдасан байгаа. 
 Ноябрин 30-да, гахай сарын 23-й улаан бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Ехэ тарниша хүн: "Хайшааш хара Бурхан хутагтын орон нютаг юм байнадаа" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Өчирдари Ламын мүнхэ шанар".
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:
Хамба Лама Өчирдари Бурхантай ушарсан дараа энэ Багша Бурхани манай орон газарай эзэн гэжэ айлдасан юм. Тымэ ушараас Өчирдари Лама мүнхэш ба барагдахагүй шанартай эргэн тойрон байхань албатай. Одоо Янгаажин дасанай суури дээр Өчирдари Бурханай ордон бодхосной дараа бэди энэ газар нютагай эзэнтэй бараалаха эрхэтэй болхобди.   
     
     