 

 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ  ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ 

2018-11-03 16:45
  147
  0
   ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ  ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ  ᠲᠤ᠄  ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠂  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠯ  ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠣᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠣᠺᠠᠽᠠᠷᠢ  ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ  ᠨᠠᠷ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠮᠦᠢ  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃   ᠢ                     ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ   ᠲᠣᠭᠲᠠᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠶᠤ  ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   1.                                                 ᠪᠣᠢ                                   ᠪᠣᠢ           ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠳᠺᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃
    2.                                                        ᠪᠣᠢ      ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ     ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ  ᠂  ᠸᠴᠢᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠭᠲᠣᠯᠣᠭᠴᠢ  ᠂  ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ  ᠂  ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠮᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠣᠮᠯᠠᠪᠠ᠃
    3.                                                  ᠪᠣᠢ    ᠮᠥᠨ ᠬᠦ    ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢᠯᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ  ᠂  ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ   ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ   ᠨᠣᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠣᠮᠯᠠᠪᠠ᠃
                      ᠲᠠᠨᠢᠨ                                              
                                                                                
                                                                                    

ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠤ᠃
 2018.11.03   
     
     