 



2020-08-05 15:52
  68
  0
 
 
 
ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ 
       
 
 
 
         ᠨᠠᠮᠣᠷ  
 
   
 
 
 
   ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠱᠠᠵᠢᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠬᠠᠯᠬᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠣᠣᠬᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠭᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ ᠴᠠᠷᠭᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠷᠬᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
 
   ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠡᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠴᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
 
   ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠪᠣᠳᠠᠩᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠩᠳᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
 
   ᠡᠷᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠢᠮᠡᠷᠦᠭᠳᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ 
   ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠴᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃  
 
 
 
ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠤ
      
     ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ

      ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠦ
   ᠲᠡᠬᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠪᠢ
   ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠬᠠᠳᠣᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ
   ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ
   ᠭᠤᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠮᠣᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ 
   ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠳᠤ
   ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠳᠤ
   ᠰᠦ ᠦᠨᠦᠷᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ
   ᠣᠳᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠴᠠ
   ᠦᠦᠷ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠦ
   ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠰᠠᠭᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠳ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠵᠦ
   ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠵᠢᠵᠦ
   ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠮᠣᠣᠰᠣ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠳᠠᠵᠦ
   ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠦᠳᠡᠩᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠡᠪᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨᠠᠵᠦ
   ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ
   ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠭᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠡᠪᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ
   ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ
   ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠮ ᠳᠤ
   ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠡᠯ ᠬᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ 


       ︽ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     