 

      2020.12.11᠆ 2020.12.20

2020-12-15 18:49
  140
  0     
      
       
           
         
         
         
   
      
  
         
         
       
      


2020.12.11      27            
                                     
         
                         

2020.12.12      28            
                                 
         
                                     

2020.12.13      29            
                       
         
           (  )             

2020.12.14      30            
                                  
         
                 (   )                

2020.12.15      1            
                84 000       
         
                  21   63           21  84               

Декабрин 11-дэ, гахай сарын 27-й шара хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Оршон байгал өөрийн хуулитай өөрийн ёс заншилтай байна" гэбэ. Этигэл Хамба Лама: "Оршолонгын жам ёс танисан сэдьхэлтэй" гэжэ айлдалаа.
Гаднай байгал хүнэй дотной сэдьхэл мэтэ тула танижа ойлгоходо амар бэшэ. Эрхэтэн болон ухаан ашиглаха хэрэгтэй болно.

Декабрин 12-то, гахай сарын 28-й шарагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Эрлигэй шүлэс гожижо амийм булиаха саг ойртобо" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Сэдьхэлэй түблэрэл Бурхан гэгээн" гэжэ айлдалаа.
Сагай эзэн Эрлиг Хаан хүни айлган сандраажа сүнэс булиаха шадалтай тула ехэ аюултай юм. Бусад амитанда тустай байжа оршолоноос гэтэлхэ сэдьхэлтэй бол Бурхан Багша шамда гэгээрхэ.

Декабрин 13-да, гахай сарын 29-й сагаан бар удэр. Этигэлт Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: «Юртэмсын улаан хуйда абтадаг угэй мэргэдэй арюун сагаан сэдьхэл» гэжэ айлдалаа.
Уйлын улаан хий хуйгаар хоогдэн уршагша Ухэлэй эзэндэ хутлэгдэни буу марты. Ургэлжэ санажа ябы.

Декабрин 14-дэ, гахай сарын 30-й сагаагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама хатуу үйл бүтээсэн суужа байна. Этигэл Хамба Лама: "Бэе амийнь үнэс торог болгоодоог сүнэсынь номой агаарта ябуулаа" гэжэ айлдалаа.
Нүгшэсэн хүнэй бэе согсынь хайлуулха бол үнэс болдог тула сүнэс Хого намша болон Гунриг сударай номой агаарта ороод сааша дээшэ ябахань албатай.

Декабрин 15-да, хулгана сарын 1-й хара луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. «Аяга тахимлигай очир» гэжэ сонсогдоо. Этигэл Хамба Лама: «84 000 номын үзэгдэл» гэжэ айлдалаа.
Хүнэй сэдьхэлэй гурбан хор шунал, уур, мунхаг бол тус тустай 21 мянгаар 63 мянга согсостой болсон дээрэ энэ гурбын хамтарсанай 21 мянган нэмэгдэжэ 84 мянган муу согсосой эсрэг аяга ба ламын эбдэрдэггуй очир эндэ үзүүлэгдэнэ.
   
     
     