 

ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

2018-09-28 16:12
  134
  0
         ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ᠄ ︽ᠣᠰᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃  
     
     