 

ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ

2019-07-28 09:42
  440
  0
     ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠤᠪᠤᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ《 ᠳᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠠᠳᠠᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠢᠭᠡᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠤᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠫᠢᠶᠤᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠲᠣᠣᠬᠤᠤ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠤᠶᠢᠮᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ……》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠨᠠᠰᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠂ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃  
     
     