 

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠥ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-21 10:02
  382
  0
 

   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠥ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠬᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠦᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠵᠣᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃  
   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠵᠥᠬᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠥ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠠᠪᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠥ
ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠯᠢᠵᠥ ᠲᠣᠰᠣ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠥ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠣ᠂ ᠡᠬᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠣᠰᠥ᠂ ᠲᠣᠬᠤᠯᠠᠢ ᠬᠢᠵᠥ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠥ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠰᠠᠮᠣᠷᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠩᠬᠡᠬᠡ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ ᠨᠠᠰᠣᠳᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠷᠬᠠᠬ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠣᠳᠡᠨ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠥᠡᠳᠣᠳᠣ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠥᠷᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃  
     
     