 

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ

2019-10-03 11:37
  351
  0
  ᠰᠡᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ 
          ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠠᠭᠵᠢᠵᠤ 
ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ 
          ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤᠭᠵᠢᠷᠡᠮᠤᠢ 
ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠢᠷᠤᠭᠦᠰᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ 
          ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠭᠳᠦᠢᠵᠦ 
ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠳ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ 
          ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ 
ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠡᠷ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠣ ᠡᠷᠴᠢ 
          ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠵᠤ 
ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ 
          ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠮᠦᠢ 
ᠴᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ 
          ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ 
ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠴᠤᠤᠯ 
          ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠭᠰᠡᠯᠴᠡᠬᠦᠢ
 
           
                   2019 ᠤᠨ ‍ᠣ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ3 
 
   
     
     