 

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠠᠯ᠎ᠠ

2020-04-14 13:03
  193
  0
ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯ


ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠣᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ


ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯ!04.05

   
     
     