 

ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ᠎

2023-06-15 15:52
  30
  0
      ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ᠎
                        ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠦᠦ

ᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
     ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ
         ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠭᠣᠷᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
     ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ
         ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠰᠠᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠃  
     
     