

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠦ

2022-01-08 13:56
  115
  1
        ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ
                       ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠦᠦ  
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                        ……                     
                                                                                                    ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠴᠡᠯ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠦ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠲᠥᠯ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠬᠣ᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠤᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠡᠭ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
    ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂᠂   
     
     