

ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ

2019-01-18 20:10
  35
  0

   ᠴᠠᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ


ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣ
ᠰᠦᠮᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠃

ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ
ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ
ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ 
ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ
ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠴᠦ
ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠥᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ
ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ  ᠤᠨ
ᠴᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ
ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯ
ᠴᠢᠨᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠃   ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠳᠠᠭ

ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂
ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ᠂
ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠦ
ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ
ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ
ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃  
     
     