 

ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ︿ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ﹀

2021-12-06 08:10
  162
  0
             ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
             ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
    ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠲᠢ ᠮᠡᠨᠳᠤᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠣᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠄
            ︿ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨᠭᠣ᠂
             ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠦ﹀ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  
     
     