 

ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-22 09:41
  300
  0
      ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠪᠥᠷᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ 
ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 1 — 3%᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷᠥᠩᠬᠡ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠰᠠᠮᠣᠷᠴᠥ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠥᠬᠡᠳ ᠪᠥᠷᠢᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠬᠦᠯᠠᠵᠥ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠯᠠᠵᠥ ᠪᠥᠷᠢᠬᠡᠳ 35 — 45 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠪᠠᠯ 1 — 3 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠨ ᠬᠥᠷᠥᠬᠡᠪᠡᠯ ᠰᠥᠨ ᠤ ᠢᠰᠣᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠥ᠂ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠥᠨᠥᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠮᠠᠳᠥ ᠪᠥᠯᠢᠵᠥ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠩᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠭᠤᠳᠣᠵᠥ ᠬᠠᠭ᠋ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠳᠣᠳᠠᠬ ᠲᠣᠯᠠ ᠰᠥ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠢᠵᠥ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠢ ᠱᠥᠬᠦᠵᠥ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠬᠡᠵᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠥ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃  
    ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠥᠬᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷ ᠬᠢᠵᠥ
ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠥᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠬᠦᠥ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠣᠨ ᠲᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠥ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠠᠬᠦ ᠴᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠡᠯᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠥᠰᠥ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠶᠠᠩᠵᠥ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠠᠰᠠᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     