  

ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠶ᠎ᠡ

2020-04-01 12:25
  122
  0
                     ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ 
     ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯᠲᠥ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠴᠢᠭᠠᠨ᠂ 
     ᠬᠥᠮᠥᠯᠢᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ 
     ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠥ ᠬᠤᠷᠠᠯ 
     ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ᠂ 
     ᠤᠲᠠᠴᠢ᠂ ᠡᠮ᠂ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ 
     ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠸᠢᠷᠦᠰ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠢ᠃ 
     ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠥᠰ 
     ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠥ᠂ 
     ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ 
     ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠥᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ 
     ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ 
     ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠠᠢᠷᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 
     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠢᠶᠡᠷ 
     ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠥᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃ 
 
             ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠂ 
                      ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ 
                        2020ᠤᠨ ᠤ3 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ22 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  
     
     