 

ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠭᠣᠭ

2020-05-19 18:31
  202
  0
       ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠭᠣᠭ   
 
         ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠣ ᠤᠤ  ᠴᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠤ  ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶᠢᠵᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠢ  ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ᠃ 1823 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ      ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠢᠯᠢᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃         ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ    ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠦᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ       ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠱᠣᠸᠠᠩᠪᠠᠨᠨᠠ  ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠃  
    ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ︽荼 ︾ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠡᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠩ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ  ᠤ ᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠬᠣᠸᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠺᠠᠢ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ开元文字音义 ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ‍ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ︽茶 ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ ᠃  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ 茶经︾ ᠲᠤ  ᠯᠦ ᠢᠤᠢ  ᠮᠦᠨ  ᠡᠨᠡ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠄ ︽ ᠴᠠᠢ ᠠᠨᠤ ᠂ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠦᠰᠦᠭ ᠠᠨᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠳᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠠᠵᠤᠭᠤ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃  
    ᠴᠠᠢ ᠡᠬᠢᠨ  ᠳᠦ  ᠪᠡᠨ ᠡᠮ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ  ︽ ᠪᠧᠨ ᠽᠣᠣ ᠶᠠᠨ ᠢ 本草衍义 ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠱᠧᠨ ᠨᠦᠩ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠡᠮ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠠᠳ ︽ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠮᠦᠢ ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠱᠧᠨ ᠨᠦᠩ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  
   ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ︽ ᠵᠠᠷᠦᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠯᠣᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ僮约》 ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠡᠶᠢᠳᠠᠭ ︵ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ59 ᠣᠨ ︶ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠄ ︽ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ︾ ᠪᠠ ︽ ᠡᠦ ᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠣ ᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃  
    ᠴᠠᠢ  ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠧ ᠮᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠷᠦ᠋ ︽ ᠹᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠫᠢᠶᠡᠨ ︾  ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ︽ ᠹᠠᠩ ᠶᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠂ ︽ ᠴᠧᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠽᠠᠢ ᠄ ︽ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠭ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨᠠᠮ 芳茶冠六情,溢味播九区︾ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠷᠠᠳᠣᠭᠣᠰᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠣᠳ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠴᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠷᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠭᠡᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠢᠳᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃  
     ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠭᠡᠮᠯᠵᠢᠯ ᠂ ᠴᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂   ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ 764      ︽     ︾                      ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠦᠩ            ᠴᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ          ᠂ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ 
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠄ ︽  ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠣ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠼᠤᠤ ᠴᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ     ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
                      ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠤ     ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠢ                        
    ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠡᠨᠫᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠶᠡᠨᠫᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠡᠢ ᠃  ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠸᠸᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠸᠸᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠸᠸᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠸᠸᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠧᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠭ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠣ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠵᠡᠢ ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠡᠦ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠡᠦ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠨᠫᠢ ᠂  ᠵᠢᠶᠧ ᠂ ᠳ᠋ᠢ ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠮᠦᠨ ᠃ 
ᠡᠮᠤᠨᠡᠲᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ  ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠴᠢ  ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ︽ ᠯᠦᠸ᠋ᠸ  ᠶᠠᠩ ᠴᠢᠶᠧ ᠯᠠᠨ ᠵᠢᠢ洛阳伽蓝记︾   ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠄ 
    ᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠸᠸᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠱᠥᠯᠥ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠣᠯᠠ ᠵᠣᠭᠤᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠪᠠᠯ ᠴᠠᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠤᠤᠭᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠪᠳᠣᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ  ᠴᠣᠭᠣᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠪᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠭᠤᠤᠽᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠴᠢᠷᠦᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠴᠣᠭᠦᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠢ  ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤᠬᠤᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  
    ᠭᠤᠤᠽᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠸᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠸᠧᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠶᠡᠨᠫᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠱᠦᠯᠥ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠰᠢᠶᠡᠨᠫᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠶᠢᠰᠦ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ 
     ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ︽ ᠹᠧᠩ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ封氏见闻录︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ( ᠬᠡᠷᠡᠮ︶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠢ ᠬᠡᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠢ ᠬᠡᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠶᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠭᠥᠴᠥ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃《 ᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ 彦敖包︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ  ᠯᠠᠰᠠ︵罐︶ ᠡᠮᠤᠨᠡᠲᠣ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠥ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠬᠡᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠣᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ- ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂︽ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ︾ ᠪᠠ︽ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠫᠣᠯᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂︽ ᠫᠡᠯᠡᠨ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂ ︽ ᠸᠢᠯᠯᠢᠶᠡᠮ ᠷᠦᠪᠷᠦ᠋ᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠰᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠭᠲᠣ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 
     ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ ︾   ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠢᠴᠢᠨ︵茶户) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠢ ᠴᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠶᠦᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠢ︵榷茶都转运司) ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠠᠭᠤᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ   ᠢ  ᠡᠦ ᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠱᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ︽ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ《 ᠴᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ  ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠣᠭ18 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠦᠦ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ ᠴᠠᠢ ᠡᠷᠭᠥᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠲᠤ ᠭᠠᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃  
    ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠯᠠ ᠴᠠᠢᠯᠠᠵᠤ 
ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠷᠭᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠦᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠪᠡ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ︵ 1577 ᠣᠨ︶ :《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠶᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠪᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ   ᠢ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠧᠩ ᠯᠦᠸ᠋ᠸ  ᠶᠢᠨ︽ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠪᠢᠬᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ抚夷纪略︾  ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ1580 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ  ᠳᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠽᠥᠩ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠧᠩ ᠯᠦᠸ᠋ᠸ  ᠳᠦ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠣ  ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠮ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠤᠢᠷ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠴᠠᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ 
    ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠴᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃  ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨ  ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩ ᠣᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃19 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ     ︽       ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄ 
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠣᠭᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠭ ᠬᠡᠭᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠰᠢ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 
                                    
   1870ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨ᠂ ᠮ ᠂          
                                            
                                                          
                      
                                                                
                     ᠨ᠂ ᠮ ᠂ ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ᠄︽ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠷᠭᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠦᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  
    ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ︵边销茶︶ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃   
     
     