 

ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

2018-06-11 10:45
  153
  0

     ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ 3000 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠬᠤᠰᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠨᠡᠬᠦ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2014 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ︾᠎ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        
     
     