 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

2020-08-25 19:19
  8
  0
    ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠵᠥᠭ ᠵᠥᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

    1201ᠳ᠋ᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ
ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠥᠭᠥᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠥᠯᠳᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ
︽ ᠥᠨᠳᠥᠷᠴᠠᠭᠠᠨ︾ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ

ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠬᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠵᠤ
ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠥᠯᠳᠡᠭ
ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠢᠶᠠᠨ

   
   
  –   

    
 ᠡᠷᠬᠡ   
    

  
  
  

   
    
 

  
  
  

    1202  
 
  
 

   
    
 

   
   
  

  
   
   

   
   
   

   
  
︽ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠷᠭᠢᠯ

ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠩᠭᠥᠢ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ
ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ

     1203 ᠳ᠋ᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢᠯᠢᠭ
ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠥᠷᠭᠡ ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠤᠰ

ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ
︽ ᠬᠥᠵᠥᠭᠥᠥ ᠶᠡᠷᠤ ᠪᠥᠬᠥᠢᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ︾
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ

ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠥᠯᠳᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ
ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠰᠠᠭ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ
ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠥᠰᠥᠭᠰᠡᠨ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ

ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠮᠵᠢ ᠤᠨᠴᠠ
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ
ᠠᠰᠪᠤᠷ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭ

ᠰᠥᠰᠥ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠠᠷ
ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠥᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠥᠯᠳᠡ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠥᠷ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ

ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠴᠤ
ᠳᠡᠰᠪᠥᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ

     1209 ᠳ᠋ᠥᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ ᠰᠢ ᠱᠥᠨ︾
ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠵ ᠪᠤᠯᠤᠷ

ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠵᠡᠭᠥᠳᠥᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
ᠠᠩᠴᠢ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ

    2201 ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠳᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠢᠭ
ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ
ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ

ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ

ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠪᠲᠠᠳᠠᠭ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ
ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠨᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠡᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤ ᠮᠡᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠮᠡᠲᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠥᠭ ᠭᠥᠶᠥᠭᠡᠳ
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠥᠲᠥᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠥᠷ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ︽ ᠥᠨᠳᠥᠷ︾ ᠲ ᠥᠷᠥᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠥ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷ

ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠰᠥᠭ ᠢ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ
ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

     2202 ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠨ ᠦ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ︾  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠬᠥᠴᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠥ᠋ᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨᠬᠦᠦ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠨ ᠦ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ︾  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠯᠢᠤᠢ ᠢᠤᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ
ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠠᠢ
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠨ ᠦ ︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ︾  ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢ
ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠥᠰᠥᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ
ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠰᠤᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠢᠵᠠ︖

     2203 ᠪᠠᠢᠷᠢ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠤᠮᠢᠨ

ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ
ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠯᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠰᠪᠥᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ
︽ ᠢᠰᠢᠭᠡ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ
ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠥᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠥᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
︽ ᠤᠭᠲᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ︾ ᠥᠷᠥᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ
ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠰᠥᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠢᠨᠲᠠᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ

ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠠᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ

ᠵᠥᠭ ᠵᠥᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠰᠠᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

2020ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠥᠰᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ
ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ
   
     
     