 

ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ( 部分生 物 材 料名 词术语)

2019-06-04 16:11
  290
  0
磁性生物材料 ᠰᠤᠷᠢᠨᠵᠢᠨᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
仿生材料ᠪᠢᠤ᠋ ᠲᠦᠰᠦᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
分子生物相容性 ᠮᠤᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ ᠪᠢᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
骨诱导性生物陶瓷 ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
抗菌性生物陶瓷 ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
抗凝血材料 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
假体 ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠡᠰᠦ
角膜接触镜 ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯ
经皮器件 ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ
可降解生物材料 ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
可吸收生物材料 ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦᠢ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
可吸收生物陶瓷 ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦᠢ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
可降解医用金属材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
类骨磷灰石 ᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠬ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
磷酸钙基生物陶瓷 ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠼᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
磷酸三钙生物陶瓷 ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠺᠠᠯᠼᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
表皮生长因子 ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ
免疫传感器 ᠢᠮᠦ᠋ᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
纳米生物材料 ᠨᠠᠨᠤ᠋ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
起搏电极 ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠳ᠋
羟基磷灰石生物活性陶瓷 ᠤᠰᠤᠮᠠᠭ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋
ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
软组织修复材料 ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
软组织填充材料 ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠵᠢᠶᠡᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
生物材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
生物惰性材料 ᠬᠤᠶᠢᠷᠭᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
生物活性材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
生物相容性材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
生物假体 ᠪᠢᠤ᠋ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠡᠰᠦ
生物矿化 ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠢᠨᠧᠷᠠᠯᠵᠢᠯᠳᠡ
生物制造 ᠪᠢᠤ᠋ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ
生物材料快速成型 ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠯ
生物医学高分子材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠤᠯᠢᠮᠧᠷ
生物大分子 ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠺᠷᠤ᠋ ᠮᠤᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ
生物陶瓷 ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
生物玻璃 ᠪᠢᠤ᠋ ᠰᠢᠯ
生物活性玻璃陶瓷 ᠪᠢᠤ᠋ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠰᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
生物腐蚀 ᠪᠢᠤ᠋ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠥᠯ
生物芯片 ᠪᠢᠤ᠋ ᠴᠢᠫ
生物相容性 ᠪᠢᠤ᠋ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
生物力学相容性 ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠬ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
生物活性 ᠪᠢᠤ᠋ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
生物传感器 ᠪᠢᠤ᠋ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ
双相磷酸钙陶瓷 ᠬᠤᠤᠰ ᠹᠠᠰᠳᠤ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠼᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
天然生物材料 ᠨᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠠᠯ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
同种移值物 ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠶᠡᠰᠦ
脱氧核糖核酸杂化材料 DNA ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
脱钙骨基质 ᠺᠠᠯᠼ ᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠮᠡᠯ ᠶᠠᠰᠤᠮᠠᠭ
微囊化 ᠮᠢᠺᠷᠤ᠋ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠢᠯ
微生物传感器 ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠪᠢᠤ᠋ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ
心血管系统材料 ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
血液相容性材料 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
细胞亲和性 ᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠯᠡᠰᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ
血液相容性 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
血管生长因子 ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠺᠲ᠋ᠤᠷ
压电生物陶瓷 ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠬ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ
移植物 ᠰᠢᠯᠵᠢᠶᠡᠰᠦ
医用金属材料 ᠪᠢᠤ᠋ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
异体移植物 ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠶᠡᠰᠦ
硬组织修复材料 ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
硬组织填充材料 ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠵᠢᠶᠡᠰᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
自体移植物 ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤ᠋ ᠰᠢᠯᠵᠢᠶᠡᠰᠦ
植入体 ᠰᠢᠬᠢᠳᠭᠡᠰᠦ
智能生物材料 ᠤᠶᠤᠳᠤ ᠪᠢᠤ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
组织相容性 ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
组织诱导性材料 ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

     
     
     