 

   

2019-04-23 16:44
  198
  0
  ᠂  

 
  ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦ 
     
      
   ᠰᠠᠭᠰᠤᠯᠵᠠᠨ
ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ   
  
ᠰᠡᠩᠬᠡᠯᠵᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ     
      
      
ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ
ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ   
  
  ᠤᠥᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦ 
      
      
    ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ
ᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ      
 
       
     
ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷ  ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠭ 
  ᠳ᠋ᠦ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ 
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ  ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  
 
 
      ᠄ 
  
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠴᠢᠨᠦ   ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ︕ 
  
ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ  ᠴᠢᠨᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ︕ 
  ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ 
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠴᠢᠨᠦ      
  
ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ  ᠴᠢᠨᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕ 
  
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠴᠢᠨᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ︕
ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠨᠤ
ᠰᠠᠷᠠᠯᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕ 
   
ᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ   
  
ᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ︕  
  
  
     
     
     