 

ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ

2019-06-04 14:10
  171
  0
ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ 
 
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄︽ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠦ᠂ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠦᠨ︵ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠳᠡᠬᠢ︶ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠨ ︶ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ ᠦᠬᠡ᠄ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ 
 
ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠥᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠰᠢᠷᠠᠲ᠋ᠤᠷᠢ ᠺᠦᠷᠠᠺᠢᠴᠢ ᠠᠴᠠ︽ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤᠢ︾ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠦᠳ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ᠃  
“小国皆苦其寇抄,羁縻附之,于是自号丘豆伐可汗。‘丘豆伐’犹魏言驾驭开张也,‘可汗’犹魏言皇帝也。”(中华书局本第2291页,以下简称局本) 
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠤ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠹᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠂ ᠴᠢᠤ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠹᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ Qiu dou fa᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ khieu deus büat᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ kiu/ku/ dao/diou/ hua/huat/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ jau dau fat᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hiu/kiu/ tiu fat ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠠᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“(永兴)二年,太宗讨之,社崘遁走,道死。其子度拔年少,未能御众,部落立社崘弟斛律,号蔼苦蓋可汗,魏言姿质美好也。”(局本2292页)  
ᠶᠥᠩ ᠰᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠢᠽᠦᠩ ᠳᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠱᠧ ᠯᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠤᠳᠤᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠴᠤ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠱᠧ ᠯᠦᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤ᠋ ᠯᠢᠥᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠠᠢ ᠺᠦ᠋ ᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ ai ku gai/ge he/᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ qais/khox khos/ kais/gap kap/᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ai ko gai/gua hap/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ fu gap/hap goi koi/᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ oi fu/ku/ goi ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠠᠷᠭᠤᠨ︵ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ︶ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“大檀者,社崘季父仆浑之子,先统别部,镇于西界,能得众心,国人推戴之,号牟汗紇升蓋可汗,魏言制胜也。(局本2292页) 
ᠳ᠋ᠠ ᠺᠦᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠱᠧ ᠯᠦᠨ ‍ᠣ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠫᠦ᠋ ᠾᠦᠨ ‍ᠣ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠠ᠂ ᠮᠦᠧᠧ ᠬᠠᠨ ᠾᠧ ᠱᠧᠩ ᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ mou/mu/ han he/ge/ sheng gai/ge he/᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ hon ? sin goi᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ miou gua/han/ hut sing/zin/ gai/gua hap/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ mau hon gat sing gap/hap goi koi/᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ miu hon ? sin goi ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠮᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠨᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“大檀部落衰弱,因发疾而死,子吴提立,号敕连可汗,魏言圣神也。”(局本2293页)  
ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠦᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠬᠦᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠢ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᡂᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ chi lian᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ thrik liën᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ tiak li/liam lian lui/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ cik lin ᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ? lien ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠩᠭᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“吴提死,子吐贺真立,号处可汗,魏言唯也。”(局本2294页) 
ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠦᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠬᠦᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠲᠦ᠋ ᠾᠧ ᠵᠧᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠴᠦ᠋ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠨ︵ᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠨ︶ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ chu᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ thiox/thios/᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ cy᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ cyu᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ cu ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠴᠤᠷᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“和平五年,吐贺真死,子予成立,号受罗部真可汗,魏言惠也。” 
ᠾᠧ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ᠂ ᠲᠦ᠋ ᠾᠧ ᠵᠧᠨ ᠦᠬᠦᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠢᠥᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠱᠸᠤ ᠯᠦᠧᠧ ᠵᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ shou luo bu zhen᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ dieux la box/beux/ tin ᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ siu lou bo sia/zia zin/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ sau lo bou zan᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ siu lo pu? ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“(延兴)九年,予成死,子豆崘立,号伏古敦可汗,魏言恒也。”(局本2296)  
ᠶᠠᠨ ᠰᠢᠩ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠨ᠂ ᠢᠥᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠬᠦᠪᠡ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠯᠦᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳ᠋ᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤfu gu dun/dui/᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ bieus/biuk/ kox toi/tuen duan tuens/᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hok go dun᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ buk/fuk/ gu deoi/deon/᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ fuk gu dun ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳ᠋ᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“那蓋号侯其伏代库者可汗,魏言悦乐也。”(局本2297页)  
ᠨᠠ ᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠾᠸᠤ ᠴᠢ ᠹᠦ᠋ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠺᠦ᠋ ᠽᠸ᠋ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ hou qi fu dai ku zhe ᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠤ geu gie/kie/ bieus/biuk/ deis khos tiäx ᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hao/hiou/ gi/ki/ hok dai/de/ ko zia᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hau gei/kei/ buk/fuk/ doi fu ze᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hiu ki fuk toi ku za ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“那盖死子伏图立号他汗可汗,魏言绪也。” 
ᠨᠠᠭᠠᠢ ᠦᠬᠦᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠹᠦ᠋ ᠲᠦ᠋ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠲᠠ ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠂ ᠪᠦᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ ta han᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ tha gan/kan gans/᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ta gua/han/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ taa/to/ hon᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ta hon ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“伏图西征高车,为高车王弥俄突所杀,子醜奴立,号豆罗伏跋豆伐可汗,魏言彰制也。“(局本2297页) 
ᠹᠦ᠋ ᠲᠦ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠭᠤᠤ ᠴᠧ ᠶᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤ ᠴᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠢ ᠡᠸ᠋ ᠲᠦ᠋ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠴᠦᠧᠧ ᠨᠦ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠯᠦᠧᠧ ᠹᠦ᠋ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠹᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ dou luo fu ba dou fa ᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦ deus la/la/ bieus/biuk/ buat deus büat᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ dao/diou/ lou hok bua/buat/ dao/diou/ hua/huat/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ dau lo buk/fuk/ bat/but/ dau fat᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ tiu lo fuk pat tiu fat ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ︵ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ︶ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“推婆罗门为主,号弥偶可社句可汗,魏言安静也。”(局本2300页) 
ᠫᠦᠧᠧ ᠯᠦᠧᠧ ᠮᠧᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠢ ᠦ ᠺᠧ ᠱᠧ ᠵᠢᠥᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ᠂ ᠨᠤᠮᠥᠬᠠᠨ ᠳᠦᠯᠬᠡᠭᠡᠨ︵ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠳᠦᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢᠪᠦᠩ︶ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ婆罗门 ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ Brahmana ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠃ 
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ mi yu ke she ju᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦmië/miëx nëix/ ngeux/ngeus/ khax diäx giu keu/kius keus/᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤmi ngiou kiak/ko kou kua/ sia giou᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤmei/nei/ ngau ho se geoi/gau/᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ li ngiu ko sa giᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
“阿那環部落既和,士马稍盛,乃号敕连头兵豆伐可汗,魏言把揽也。”(局本2303页)  
ᠠ ᠨᠠ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠭᠲᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᡂᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠸᠤ ᠪᠢᠩ ᠳ᠋ᠸᠤ ᠹᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ chi lian tou bing dou fa᠂︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠳᠦthrik liën deu piäng deus büat᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤtiak li/liam lian lui/ tao/tiou/ bing dao/diou/ hua/huat/᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤcik lin tau bing dau fat᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ? ien tiu bin tiu fat ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃  
ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
 
   ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠨ 
 ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ︽ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ︾ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠷᠦ᠋ ᠷᠦ᠋ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
 
ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄ 
《说文解字》ᠪᠤᠶᠤ︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ 
《广韵》ᠪᠤᠶᠤ︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ 
 ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   
  
     
︵ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  
     
     