 

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠰᠠᠩᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ《 ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ》᠂《 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ》

2018-03-01 09:51
  428
  0


ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ2018 ᠣᠨ ᠤ《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ》 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ   
     
     