

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠎ᠳᠤ

2021-10-15 19:11
  107
  0
     ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠎ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠎ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠬᠦ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠎ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠎ᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠎ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠌ ᠎ᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠎ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠱᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠃ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠭ᠍ᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠎ᠳᠦ ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠎ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠎ᠳᠤ ᠱᠤᠮᠪᠠᠵᠤ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠎ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠱᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠴᠤ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠎ᠦᠨ ᠬᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠎ᠡᠴᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠎ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠌ᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠌ᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠎ᠳᠤ ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ  
     
     