 

     010     

2018-08-25 17:40
  234
  0
 
 
 
        
    
    
    
     
     
     
      
       
         
         
         
     010      
      010  
147.      
               
           дэмжэнэ  
148.      
                                      
             
           
150.          
                      
             
151.      
              
152.      
                
153.     
                  
                  
154.       
            
155 .     
          
156.       
                    
         
157.       
              
                        
158.     
        
159.      
              
                
160        
               
161.         
           
162.          
      
163.       
           
164.      
                 
     хэрэлдүүлхэд    тайлдаша      
165.         
            
             
166.        
               
               
                       
         
167.           
            
           
                 
168.        
                   
169.       
            
170.       
                    
171.                  
                                      
172.       
                найда  
 
173.        
                   
174.      
       
                
175.     
                 
176.        
             
              
              
177.      
        
         
178.      
                       
179.      
                 
180.        
                 
181.      
             
182.       
                          
183.         
            
                       
       
184.     
              
185.        
                   
186.     
                    
187.      
                           
188.         
                             
189.        
                      
               
190.         
           
191.      
              
          
192.      
 1968               
193.       
                   
194.         
                           
195.      
          
              
196.     
                
197.        
                       
                
198.       
            
199.           
               
200.        
                  
201.         
               
202.       
                  
203.          
                                 
                    
204.     
           
205.       
                
206.       
        
207.     
             
208.        
                   
209.       
 8           
210.     
                                  
       
211.     
5           
212.           
              
213.         
               
214.       
                 
215      
               
216.      
                     
217.      
              
218.         
               
219.      
     5        
220.       
                     
221.      
         тодхо          
222.      
                  
223.     
                      
224.     
                                            
225.      
             
226.       
                    
227.     
90                                         
228.         
               
229.     
             
230.        
                            
 
231.           
             
232.         
          
    8  10       
233.     
                  
234.      
            
235.      
         
236.      
            
237.      
           
 
   
     
     