 

     010     

2018-08-25 17:40
  206
  0       
    
    
   
    
    
    
     
      
        
        
        
     010     
      010 
147.     
              
           дэмжэнэ  
148.     
                                     
            
          
150.         
                     
            
151.     
             
152.     
               
153.    
                 
                 
154.      
           
155 .    
         
156.      
                   
        
157.      
              
                       
158.    
       
159.     
             
               
160       
              
161.        
          
162.         
     
163.      
          
164.     
                
     хэрэлдүүлхэд    тайлдаша     
165.        
           
            
166.       
              
              
                      
        
167.          
            
          
                
168.       
                  
169.      
           
170.      
                   
171.                 
                                     
172.      
                найда 

173.       
                  
174.     
      
               
175.    
                
176.       
             
              
             
177.     
       
        
178.     
                      
179.     
                
180.       
                
181.     
             
182.      
                         
183.        
           
                      
      
184.    
             
185.       
                  
186.    
                   
187.     
                          
188.        
                            
189.       
                     
              
190.        
          
191.     
              
         
192.     
 1968              
193.      
                  
194.        
                          
195.     
         
             
196.    
               
197.       
                      
               
198.      
            
199.          
              
200.       
                 
201.        
              
202.      
                 
203.         
                                
                   
204.    
          
205.      
               
206.      
       
207.    
            
208.       
                  
209.      
 8          
210.    
                                 
      
211.    
5          
212.          
             
213.        
              
214.      
                
215     
              
216.     
                    
217.     
             
218.        
              
219.     
     5        
220.      
                    
221.     
         тодхо         
222.     
                 
223.    
                     
224.    
                                           
225.     
            
226.      
                   
227.    
90                                        
228.        
              
229.    
            
230.       
                           

231.          
            
232.        
         
    8  10      
233.    
                 
234.     
           
235.     
        
236.     
            
237.     
           

  
     
     