  

ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ

2020-02-12 09:16
  94
  0
ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ
    ᠡᠵᠢ ᠯᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
     ᠦᠬᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠫᠷᠤᠨᠲ ᠲᠤ
     ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
    ᠳ᠋ᠸᠴᠢᠨ
ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠭ
  ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠮᠡᠢ ᠰᠢᠭ
  ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ
  ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ
  ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
   ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ
   ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ
   ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
ᠠᠯᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ
  ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠳᠤᠲᠤᠨᠤᠬᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠪᠲᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ
  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ
  ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ
  ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
   ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ
   ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ
   ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ
  ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ
ᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠣᠳᠤ ᠰᠢᠭ
  ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ
  ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠡᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ
  ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
   ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ
   ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ
   ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠲᠠᠢ
  ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ
  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠲᠠᠴᠢ
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢᠲᠠᠨ
ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ
  ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ
   ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ
   ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ
   ᠡᠮᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ..

   
     
     