 

      2019.05.01-2019.05.10

2019-05-01 10:15
  234
  0
   
   
   
           
            
             
              
         
               
               
               
         
            
         
               
               
             
          
2019.05.01      27               
                    
                  

             
                                             
2019.05.02      28              
                   
                    
2019.05.03      29              
                
                 
2019.05.04      30             
                      
                                    
2019.05.05      1            
  (  )                 
                
2019.05.06      2           
                 
                 
        
                             
2019.05.07      3            
          
                   
         
               
2019.05.08      4           
                              
2019.05.09      5           
                     
               

2019.05.10      6           
                        

Майин 1-дэ, луу сарын 27-й шара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  

Нэгэ хүн: "Гал ус хоеры ялгаха сүлөө үгэй ябадал" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Өөрин эрхээр элин хали" гэжэ айлдалаа.   
   
Элин хали гэсэн үгэнүүдэй утхань буянай ба ухаанай суглаан гэжэ Бимба лама тайлбарина. Тымэ ушараас гал махабод буянай суглаантай холбоотойдонь ус ухаанай суглаанда ойрхон байжа болоно.   
Майин 2-дэ,луу сарын 28-й шара гахай үдэр.Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Нэгэ хүн:"Өөрын эргэ үгэй нисванисаас гарадаг"гэжэ хэлэнэ.Этигэлэй Хамба Лама:"Дээдэ мүн шанарта хүрэхэ шадал хэндэшье байна".  
Майин 3-ай,луу сарын 29-й сагаан хулгана үдэр.Этигэл Хамба Ламын сургаал.
 
Нэгэ ламын сэдьхэлдэ донид догби ешэ сэргэжэ байна.Этигэлэй Хамба Лама : "Гэгээрэлэй алтан үүдэн" гэжэ айлдаа.  
 Майин 4-дэ, луу сарын 30-й сагаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. Үбэгэн тарнишин: "Сангай эдеэнэй үнэр абасан бүхэн амоголон жиргалан эдлэхэ болтогой" гэжэ юрөөлөө. Этигэл Хамба Лама: "Тэнгэри, хүн ба хүн бэшэ болон дисанууд хамтын юртэмсын баясгаланда Түгэсэ ялажа гэтэлсэн тула тарнин тогтоол эли магтасан" гэжэ айлдалаа. 
 Апрелин 5-да, могой сарын 1-й хара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Зиндаа ехэтэй лама: "Намда муу санасан бүгэдэ гэгээрхэ болтогой" гээд зальбирна. Этигэл Хамба Лама: "Шэдитэ тарни, Эдитэ эм" гэжэ айлдалаа. 
Майн 6-да, могой сарын 2-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Шаби: "Саглашагүй сайн сэдьхэл" гээд Багшын үбдэгээс адис абана. Этигэл Хамба Лама: "Багша шүтэхэнь дээдын ехэ сургаал" гэжэ айлдалаа.

Этигэл Хамба Ламын завилаад суужа байсан тулда намда үбдэгээс адис абахаас өөр арга үгэй байдаг Цогчен дуганда ехэ хуралаар залаха үе.
Майн 7-до, могой сарын 3-й хухэ луу удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Бадма сэсэг ундэслээд эшэ татажа булсуутан задаржа байна. Этигэл Хамба Лама: «Бадмажунайгаас эхитэй манай орондо дэлгэрсэн» гэжэ айлдалаа.

Тугэдтэ Буддын шажин дэлгэруулсэн Бадма Самбава Ламын буян маша ехэ.
Майн 8-да, могой сарын 4-й хүхэбшэ могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Судар тарниин дээдэ шатын ламанарта Этигэл Хамба Лама: "Эшэ онолой адистидаар олондо хүртээл бологон дамжуулагты" гэжэ зарлиг буулгаа.  
 Сайн 9-дэ, могой сарын 5-й улаан мори удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Эсэгэнь хубуундээ: "Уйлэ хэрэг эхилхын урда ушарынь шинжэлжэ мэдэ" гэнэ. Этигэл Хамбо Лама: «Эхилээд айгаад бусабал зоболон арбидаха" гэжэ айлдалаа.
Майн 10 -да, могой сарын 6-й улаагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Амитан бүгэды сайхан сэдьхэлээр хүлеэжэ абадаг хүни Этигэл Хамба Лама: "Сэдьхэлтэнэй үрэ шимэ" гэжэ тодруула.
  
     
     