 

ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ︿ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠲᠤ﹀

2021-12-14 09:04
  114
  0
        ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠣᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
        ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠣᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠣᠭᠠᠷᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ
   ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠦ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠳ᠄
         ︿ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠢᠮᠦ᠂
          ᠴᠣᠳᠶᠣᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠨᠢ ᠳᠡᠢᠮᠦ᠃ ᠦᠵᠡᠭᠡᠴᠢ︕
          ᠬᠣᠩᠬᠣ ᠨᠢ ᠳᠣᠤᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠤᠷᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂
          ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠤᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠳᠣᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
          ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠᠮᠠ
          ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠄
         ︵ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠡᠩ︕ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠡᠩ︕︶ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ
          ᠪᠠᠪᠠᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖﹀ ᠭᠡᠪᠡ᠃  
     
     