 

ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ

2019-06-05 15:15
  190
  0
    ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ
ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠪᠤᠣ ᠡᡁᠧ ᠱᠣᠣ︶ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ
ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ
ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 50~60 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠦᠪ
ᠦᠯᠠᠳᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ
ᠤᠷᠣᠠ᠃
   1᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠲᠠᠣᠯᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠭᠸᠣ ᠳᠠᠬᠢ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ︽ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
15 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
   2᠂ ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠃ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠎ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠮᠠᠢ
ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠦᠭᠯᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠳᠣ᠃
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
   3᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ᠭᠠᠯᠪᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠣᠯᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ
᠎ ᠤ ︽ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ︾᠎ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ᠭᠠᠯᠪᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ
ᠲᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠰᠣᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ︔
   4᠂ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠣᠰ ᠯᠣᠣ᠃ ᠲᠠᠣᠯᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠴᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ
ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠣᠰ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠳᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠ ᠠᠩᠭᠠᠢᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
   5᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠠ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ᠃ ︽ᠦᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠣᠰ ᠯᠣᠣ︾᠎ ᠠᠴᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠬ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠰᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ
ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠂ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠠ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ
ᠰᠢᠷᠭᠤᠮᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
   6᠂ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠢ ︽ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ︾᠎ ᠶᠢᠨ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠷᠠᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠪᠦᠭᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
ᠠᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠰᠠᠷᠣᠢ᠂ ᠶᠠᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ︽ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ︾ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ
ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠭᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠶᠣᠮ︔
   7᠂ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ᠂
ᠲᠠᠣᠯᠠᠶᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ︽ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣ︾ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂
ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ︔
   8᠂ ᠦᠪ ᠦᠯᠠᠳᠠᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ᠃ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠎ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠨᠠᠰᠣ ᠬᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠩ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠳᠠ
ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ
ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠ
ᠡᠪᠬᠡᠮᠠᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  
     
     