 

     20210521-20210531

2021-05-31 19:50
  92
  0  
      
       
           
         
         
         
   
         

         
         
       
      

20210521      9                
                          

20210522      11                
                      
         
           

20210523      12                
                           

20210524      13                
                    

20210525     14               
         84 000                       

20210526      15                 
                           
         
         

20210527     16                
                              
         
                

20210528     17              
                           

20210529     18                
                        
         
       

20210530     19                
                                   

20210531    20                
                               

Майн 21-дэ, могой сарын 9-й шарагшин могой үдэрэй саг алхахын тула.
Орто замын урилдаанда буриад гуталтай хүбүүн түрүүлээд ерээ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амидралдаа тустай байгты" гэжэ айлдалаа.

Майн 22-то, могой сарын 11-й сагаан морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Арбан хара хилэнсэ тэбчижэ ябасан хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Өөртөө булигдабал энеэдэн болоно" гэжэ айлдалаа.
Булигдаха гэбэл өөрөө өөригөө мэхэлхэ мэтэ.

Майн 23-да,могой сарын 12-й сагаагшин хонь удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Буурал шаргал зустэй лама нааша сааша гуйгээд байна. Этигэлтэ Хамба Лама: «Хоосон узэгдэлэй унэн утхынь бари» гэжэ айлдалаа.

Майн 24-дэ, могой сарын 13-й хар бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Булаг бурьялжа байхадань Этигэлтэ Хамба Лама: "Эмнэлгийн домтой бууса" гэжэ айлдалаа.

Майн 25-да, могой сарын 14-й хараагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Орчлонгийн 84 000 гэм тодхорыг арилгаха сургаал бууба" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Дүүрэн гэгээрхын алтан үүдэн" гэжэ айлдалаа.

Майн 26-да, могой сарын 15-й хүхэ нохой үдэрэй саг буянтай алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Буянта сарын хүчин түгэс" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сайн үйлын абьяас гэрэлтэхэ" гэжэ айлдалаа.
Абьяас тодорхо үдэр ушраас сэрэмжэ байгты.

Майн 27-до, могой сарын 16-й хүхэгшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Настай хүн: "Үйлын үрэ эдэлхээс өөр юүмэ үгэй" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Уг шалтагаанаас үрэ гарна" гэжэ айлдалаа.
Мэдээжэ ушар шалтагаан бүгэдэ юүмын эхэ тула үрэ хэзээ нэгэ л гардаг юм.

Майн 28-да, могой сарын 17-й улаан хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Сүзэгтэн хүн эргэл мүргэл бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Эхэ бологсон амитадай түлөө Бодисадбын эрдэмдэ суралса" гэжэ айлдалаа.

Майн 29-дэ, могой сарын 18-й улаагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама сахюусантай нюур шарайгаар золгон ушараа. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гадаада дотоодын забсар" гэжэ айлдалаа.

Доторой забсар гадаа байна.
Майн 30-да, могой сарын 19-й шар бар удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бэе, хэлэн, сэдьхэлэй тэгшэ баригты- гэжэ соносогдоно. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурханай ехэ амгалан сэдьхэлэй гундэ байна ондоо ханаш угэй" гэжэ айлдалаа.

Майн 31-дэ, могой сарын 20-й шараагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Гурбан европчууд Бурхан Багшын лагшин, зарлиг, таалал бясалгана. Этигэлтэ Хамба Лама: "Эбтэй этигэлтэй байбал хилэнсэ түйдхэр дылхэ үгэй" гэжэ айлдалаа.   
     
     