 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠤᠶᠤᠯ

2019-06-05 09:10
  194
  0
    ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ 3
ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ︽
赤峰︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂
ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ
ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 665 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠣ᠋ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠰ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ
ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠬ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ
ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠡᠮᠠᠬᠡᠯ ᠰᠢᠭ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠ
ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠯᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠠᠭᠤᠢ
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠭᠦᠯᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠣᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠣ
ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ
᠎ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠦᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ︾᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ
ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ︾᠎ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
   
     
     