 

ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-20 15:33
  712
  0

   ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠭᠦᠴᠤ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃
   1. ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤ  ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠭᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠮᠦᠭᠡᠷᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   2. ᠭᠡᠪᠳᠡᠷᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ  ᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
   3. ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠎ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮᠨᠡᠪᠡᠯ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
   4. ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠨᠢᠳ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠶᠤᠵᠤᠭᠤᠷ  ᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ
ᠵᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠳᠦᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠡ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   
     
     