 

ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

2019-01-22 13:18
  87
  0
      
      
   ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ曷刺᠂ 弊剌᠂ 遏罗支ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠢᠷᠠᠳ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠦᠬᠡᠯᠡᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃      
   ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠷ ᠦᠬᠡ᠄曷剌᠂弊剌᠂ 遏罗支᠃      
      
   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ᠂︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾  ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳ᠋ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠰᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    
   ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ      
   ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 217 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︾ ᠄ 又有驳马者,或曰弊剌,曰遏罗支,直突厥之北︾᠂ ︽ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 100 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ︾ᠲᠤ᠄ 驳马。其地近北海。在突厥北。︾᠂ ︽ᠲᠦᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 200 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳ᠋ᠨ 16︾ᠳᠦ᠄ 驳马,其地近北海....突厥谓驳马为曷刺,亦名曷刺国︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃      
   ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠨ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ驳马国ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 曷刺国 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ弊剌᠂ 遏罗支 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳ᠋ᠨ      
   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠵᠢᠭᠡᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠨ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ Ala-at᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ alaq ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠂ 驳马 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠠᠯᠠᠭᠴᠤᠳ ᠨᠢ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ alaqchin ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃      
   ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ 突厥谓驳马为曷刺,亦名曷刺国︵ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠨ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠡᠭ︶︾ ᠪᠤᠶᠤ︽马色皆驳,因以名国云︵ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ︶︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠬᠡ︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ︶ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ︵ᠤᠯᠤᠰ︶ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ︵ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ︶ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃      
     驳 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠬᠤ(反驳,驳斥)ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠠᠯᠠᠭ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠦᠢ ᠵᠧᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ᠲᠤ᠄︽驳ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂马︵ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠰ︶ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ爻︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃︽ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠧᠢ ᠹᠦ᠋ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ᠲᠤ᠂᠄︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠬᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ驳 ᠬᠡᠨ᠎ᠡ︾ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ驳马 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ驳 ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠡᠪᠡᠷᠲᠠᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ(驳︶ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄︽ᠱᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠩ︵ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠳᠤᠷ︶᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ᠲᠤ᠄︽᠁ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠡᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠡᠪᠡᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠩᠬᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠁︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃︽ᠱᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠩ︵ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠳᠤᠷ︶᠂ ᠬᠤᠢᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ᠲᠤ᠄︽ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ᠁ ᠪᠠᠰᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ驳ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠡᠲᠤ᠂ ᠬᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠁︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃᠌᠌ ᠲᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠡᠪᠡᠷᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠡᠲᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃      
   ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠄ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠥᠬᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠾᠧ ᠯᠠ︵ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ Ala-at᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ alaq ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ︶ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠨ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ︵ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠬᠦ︶ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠳ᠂ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠥᠬᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠷᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳ᠋ᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳ᠋ᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠷ᠂ 驳马ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠳ᠂ ᠳᠠᠮ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠢᠩᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠴᠤ ᠤᠷᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠄ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠧ ᠯᠦᠧᠧ ᡁᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠵᠠᠢ᠃      
   ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 匈奴ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ︽ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯ︾ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ 鲜卑ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ︾ᠪᠤᠶᠤ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︾ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ 突厥ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠷᠦᠺ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ︽ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ︾ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃      
   驳马国ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠾᠧ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃驳马国bo ma guo ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ驳马国᠂ 曷剌国ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ‍ᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ遏罗支᠂弊剌 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ Ala-at᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ alaq ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠩᠬᠡᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ᠂ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠧᠧ ᠮᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠾᠧ ᠯᠠ᠂ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢ ᠯᠠ᠂ ᠧ ᠯᠦᠧᠧ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      
1.曷剌国ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ 曷剌 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ︽说文解字︾ᠳᠦ hé la᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ︽广韵︾ᠳᠦ gat lat᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hat lat᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ hot laat ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ‍ᠣ he/ha/hou ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ kh᠂ h ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ la(lat᠂laat)ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ lar︵lerr︶᠂ rat︵ard︶ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 曷 ᠦᠰᠦᠭ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ a᠂ e᠂ i᠂ o᠂ u᠂ oe ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂曷剌 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ kh+︵a+e+i+o+u+oe︶+ rad ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ he ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ oi᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ la (+ti)ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ rat(rad) ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠ᠃

   ᠮᠦᠨ曷刺 ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ‍ᠣ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠄ 末笯曷剌他᠂巴利名Manoratta᠂ ᠪᠠᠰᠨ摩■罗他、末笯曷利他 ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠂悉达多 ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ Siddhartha᠂ ᠫᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ Siddhattha ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠨ萨婆曷剌他悉陀᠂ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ Sarvarthasiddha ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 麻曷葛刺 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ mahakala ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠨ摩诃迦罗᠂ 摩诃葛刺᠂玛哈嘎拉 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ曷剌 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠫᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ rat᠂ tha᠂ hat᠂ ha᠁la ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ曷剌真 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠤᠷᠳᠤᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ榆木川 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ海拉尔︵ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ︶ᠪᠤᠶᠤ辖懒᠂海勒(ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ)᠂ 曷剌(ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ)海喇儿︵ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ︶᠂ 哈泐礼︵ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︶᠂ 海勒︵ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ︶ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ᠂曷剌河︵ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ︶᠂ 海勒水︵ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ︶ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ曷剌 ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ har-chin᠂ hal-h(khal-h)᠂ hai-lar(khai-lar)ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ 斡亦剌惕wo yi la ti᠂ 外剌 wai la᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ 瓦剌 wa la᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ 卫拉特 wei la te ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ᠃      
2.弊剌 bi la᠂ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ︽说文解字︾ᠳᠦ ? là ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂弊 ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ bi᠂︽广韵︾ᠳᠦ biëis᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ bai᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ be᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ biᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃剌ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ la᠂ ︽广韵︾ᠳᠤ lat᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ laat᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ lat᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ? ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃︽ᠲᠦᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ᠲᠦ᠄  拔悉弥国,一名弊(利)[剌]国,隋时闻焉  ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ 弊剌ᠪᠤᠶᠤ 弊(利)[剌] ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳ᠋ᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠄ ᠤᠵᠤᠭᠤᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ r ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ r ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠰᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤlᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ弊剌 ᠬᠡᠴᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠨ弊(利)[剌] ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
3.遏罗支 e luo zhi᠂ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ᠂︽说文解字︾ᠳᠤ è luó zhī᠂ 遏ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ e᠂ ︽广韵︾ᠳᠤ la᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ lo᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ lou᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ lo ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃罗ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽说文解字︾ᠲᠦ luo᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ︽广韵︾ᠳᠤ la᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ lo᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ lou᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ lo ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ zhi᠂ ︽广韵︾ᠳᠤ tië᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦᠩ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ zi᠂ ᠮᠢᠩ ᠨᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯ gi᠂ ᠺᠧ ᠵᠢᠶ᠋ᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ zi ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠨᠰᠺᠢᠷᠢᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ci ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ支ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ︵147 ᠤᠨ︶ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ安世高ᠡᠴᠡ tye ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ支 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳ᠋ᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ e luo ti ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃      
   ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠯᠡᠳ ᠢ斡亦剌惕wo yi la ti᠂外剌wai la᠂瓦剌wa la ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ额鲁特e lu te᠂ 厄鲁特e lu te ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ e luo ti ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ e lu te  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
   ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ      
   ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ 217 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︾ᠳᠦ᠄遏罗支ᠨᠠᠷ᠁︽人貌多似结骨,而语不相通。︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 遏罗支︵ᠦᠬᠡᠯᠡᠳ︶ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠨ ᠠᠮᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠵᠠᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠷᠦᠺ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠠᠢ᠃遏罗支 ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠷᠦᠺ ᠬᠡᠯᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 遏罗支ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃    
   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ驳马国᠂曷剌国ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠨ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠂︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ︾ᠲᠤ ᠦᠬᠡᠯᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠃            
   ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠳ᠋ᠨ      
   ᠰᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠥᠢᠷᠠᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ 曷剌国 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ 驳马国ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠠᠬᠢ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃    
ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾︵1241ᠤᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ︶ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ︽ᠤᠢᠷᠠᠳ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂︽ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ  ᠲᠦᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠂  ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠳᠤ 曷剌(ᠤᠢᠷᠠᠳ)ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ᠡᠴᠡ 600 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃      
                
ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄        
ᠠᠯᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠪ ᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     