 

ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠮᠪᠤ       2019.09.21-2019.09.30

2019-09-26 15:59
  282
  0     
      
       
        
   
         
         
         
 
         
         
         
       
      

2019.09.21       22            
                         
         
     (    )                                  
2019.09.22       23            
                               
         
                                      
2019.09.23       24            
                            
         
                                                                
2019.09.24       25            
                                          
         
                       
2019.09.25       26            
                                    
         
                             
2019.09.26       27            
                             
         
                                          

Сентябрин 21-дэ, дабхар бишэн сарын 22-й сагаагша тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Хабсагай дороос тахилай улаан шара булаг соорожо байна. Этигэл Хамба Лама: «Унэн сэдьхэлэй толи" гэжэ айлдалаа.
Муноодэр Жаруун Хашорой дэргэдэ барьсан Ногоон Дархийн Дуган равнайлхада орохо тула, газарай гунээс улаан шара булагай аршаан гаража болно. Тэрэнь сэдьхэлдэ унэн толи боложо гэрэлтэхэнь.

Сентябрин 22-то, дабхар бишэн сарын 23-й хара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Шабинь Багшадаа ном заалгжа байгаад үльмыдэнь мүргэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Багшы шүтсэн хүн эрдэмэй буян олохо" гэжэ айлдалаа.
Багшаа шүтэхын тулда өөрин ба Багшын эрдэмэй хязгаар мэдээд жишэхэ хэрэгтэй. Багшынь мэдэхэ хязгаар үзэгдэхэгүй ехэ бол энэ насаа түгэсэ Багшаа шүтэхэ эрхэтэй болно.

Сентябрин 23-да, дабхар бишэн сарын 24-й харагша гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Этигэл Хамба Лама: "Бурханай орон гадуур үгэй сэдьхэлэй уг үндэсэндэ байна" гэжэ бүтээлшэ ламада ушар шалтагаан болгоожо үгэсэн.
Мэдээжэ ямарша хүнэй дотор Бурхан Багшын хүмхийн тоос байха албатай. Тымэ ушараас хүнэй шимэтэй орон дотор байсан юүмэ гадуур тойрсон ороноос илүү ехэ. Жишээлхэ бол хүнэй сэдьхэл ямар нэгэ жижиг орондо оросон тэндэнь яагааш бэень багтаха мүн. Сэдьхэлдэ таарсан тэндэнь бэендэ сайн.

Сентябрин 24-дэ, дабхар бишэн сарын 25-й хүхэ хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Багша хүн: «Элдэб хэрэгтэ ама гарахын өмнө өөригөө шинжэлэ» гэжэ шабида хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: «Боруу зүб ялгахын түлөө буянай саданда дүтэ бай» гэжэ айлдалаа.
Мүнөөдэрэй дүрэм бол яриа багатай л буянай нүхэр хүндэ бол олсон зорилгодоо ойр байха.

Сентябрин 25-да, дабхар бишэн сарын 26-й хүхэгшэ үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Аршаан булагтай газарта хүнүүд эмнэлгэ абаад үбэшэнээс эдэгээд гаража байна. Этигэл Хамба Лама: "Амин бэедэ хлбоотой усанда тудасан тарни" гэжэ айлдалаа.
Ямар сайхан үдэр юм, мүнөөдэр булагай усанда тарни шингэхэ үдэр тула. Тымэ ушраас булагай ус хүртэхэдэ ехэ сайн үдэр.

Сентябрин 26-да, дабхар бишэн сарын 27-й улаан бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Таяаг туласан настай лама хүдөө нугаар ябажа байна. Этигэл Хамба Лама: "Юрөөлэй эрхээр Багшын дүрсэ тодордог" гэжэ айлдалаа.
Эртын ламанарай юрөөлөөр бэди Хилгантын дасанай суурин дээрэ Базарсада Бурханай ордон бодхоожо равнай үргэхэдэ бэлдэжэ байнамнай. Энэ эртын ламанарай юрөөл зүб ойлгообди гээд баярлаха саг ерэхэнь.
   
     
     