 

ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

2017-03-29 17:21
  192
  0
        ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 
                   30   ᠤᠨ                  ᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ       ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ                 ᠮᠢᠨᠢ   ᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ    ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠂           ᠪᠣᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠦ               ᠂               ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ        ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠳᠡᠢ᠂ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋᠂ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠦᠷᠢ᠂᠂᠂᠂                        ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠢ   ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ     ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ             ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠂     ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ     ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠡ︕ 
  ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                                                               ᠂               ᠰᠣᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ         ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ     ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ   
     
     