 

ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-05 09:34
  308
  0
  
   ᠰᠢ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠡᡁᠧ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠪᠤᠯᠠᠩᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ
ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ
ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠢ
ᠼᠣᠣ ᠭᠸᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ᠂ ᠨᠣᠯᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠭᠦ
ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 380 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ
32171 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 1134 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂
ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠠᠯ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠨᠢ 800 ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ
ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠤᠷᠣᠰᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ
ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  
     
     