 

︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ︾ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠯᠯᠳᠡ

2020-12-21 22:31
  31
  0
ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠢ︵ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠡᠷᠤᠹᠡᠡᠰᠤᠷ︶᠃ ᠬᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠯᠳ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠭᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠ ᠵᠦᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ︵ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︶᠃ ᠴᠸ᠋ᠨ ᠢ ᠹᠡᠷᠤᠹᠡᠡᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ︾  ᠨᠢ ᠨᠢᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠠ ᠴᠸᠡᠭ ᠴᠥᠨ︵ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠥᠨ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠢᠭᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ︶᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ  ᠦ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠳᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠤᠭ᠍ᠪᠡ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠸ᠋ᠩ ᠵᠡᠢ ᠹᠧᠩ︵ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠹᠡᠢᠽᠺ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠹᠡᠷᠤᠹᠡᠡᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠨᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠡᠢᠽᠺ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠱᠢᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ︶᠃︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ  ᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ︾ ᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠷᠦᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠸ᠋ᠪᠸ᠋ᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  
     
     