

ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ

2020-03-31 10:03
  45
  0
     ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ 
ᠪᠤᠮᠪᠤᠯᠵᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠭ 
ᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠢᠰᠢ 
ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ  
ᠪᠤᠷᠪᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ 
ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 
 
ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ - 
ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 
ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 
ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 
 
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ - 
ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ 
ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ 
ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ 
ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ 
ᠬᠤᠢᠬᠤᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠰᠢᠳᠡᠭ  
ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠯᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ 
ᠵᠢᠳᠬᠦᠨᠡᠮ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨᠠᠮ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠮ  
     
 
        ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠤ ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ  
         ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ  ᠳ᠋ᠦ 
 
                       2020 3 31  
     
     