 

ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ

2020-02-29 16:13
  10
  0
ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ 
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ 
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠤᠨᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ
ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ 
  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ
ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ  
     
     