 

ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-04 16:27
  417
  0
 
   ᠲᠣᠰ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠭᠸᠠ ᠡᡁᠧ︾ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠢᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ
ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ
ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ
ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 461 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠡᠬᠢᠠ
ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠭᠦᠷᠢᠩ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
   
     
     