 

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ    ︵ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ ︶

2019-05-16 10:22
  84
  0
 

ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ
ᠡᠪᠳᠡᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 
ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠠᠶᠠᠳᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠴᠤᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 

ᠡᠭᠡᠯᠢᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ      
 ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠯᠡ    
       
      
  
ᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ      
        
      
  ᠲᠠᠯᠪᠠᠢ    
  
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ  
ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ    
ᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ    
ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ   
  
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠳᠠ   
ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠦ    
ᠵᠢᠰᠦᠨ  ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ   
ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠦ     
  
      
ᠤᠥᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠦ    
 ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ   
  ᠲᠤᠥᠷ᠎ᠠ    
  
      
  ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ    
   ᠰᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ   
ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ     
  
   ᠦᠰᠦᠷᠬᠦ   
ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠭᠠᠴᠤᠥᠯ     
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ   
ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ     
  
ᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ     
      
   ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ   
ᠤᠷᠮ᠎ᠠ       
  
ᠡᠷᠳᠡ   ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ  
ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠬᠤ       
 ᠮᠤᠰᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ    
       
  
      
       
       
    ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  
  
      
 ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ     
      
        
  
      
ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠦᠰᠢᠯᠡᠭᠡ       
 ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠴᠤᠢ ᠲᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ     
     
     