  

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ

2019-05-22 10:04
  89
  0

    ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠪᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ
ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃  
     
     