 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-22 09:36
  543
  0
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠥ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠡᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠥᠷᠢᠨ᠂ ᠥᠨᠥᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠥᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠴᠢᠯᠢᠭ ᠰᠥ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠬᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠥ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠢᠳᠡᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠴᠢᠬᠡᠬᠡᠳ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠬ ᠵᠥᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠠᠪᠴᠥ ᠨᠣᠬᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠮᠨᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠥ ᠨᠣᠬᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠲᠠᠷᠣᠵᠥ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠥᠵᠥ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠠ ︵ᠴᠣᠬᠤᠷ ᠥᠷᠥᠮ᠎ᠠ︶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ︵ᠠᠭᠠᠷᠠᠣ︶ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ
ᠠᠪᠴᠥ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠨᠣᠬᠤᠵᠥ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠵᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠵᠠᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠨ ︵ᠱᠥᠯᠥ ᠣᠣᠭᠤᠬᠰᠠᠨ︶ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠵᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠰᠥ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠤᠰᠣᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠢᠷᠠᠰᠥ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠥ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠡᠳ ᠬᠡᠢ ᠲᠥᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠳ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
     ᠢᠡᠭᠬᠢᠬᠡᠳ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠥᠢᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠥ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠵᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠥᠯᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠣᠬᠡᠨ ᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠵᠠᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠬᠡᠯᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠥᠬᠡᠳ ᠬᠥᠵᠠᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠥᠯᠠᠳᠡᠬᠡᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠴᠢᠬᠢᠵᠥ ᠬᠡᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠵᠥ ᠬᠥᠵᠠᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠵᠠᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠥ ᠢᠰᠴᠥ ᠬᠥᠴᠢᠯᠰᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠣᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠩ
ᠲᠣᠷᠠᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠥ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠥᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠥ ᠬᠡᠳᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠣᠢᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  
     
     